• מסמך זה מאפשר כניסה לאחד מקורסי אנימאיה.

 

  • מכללת אנימאיה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במועדי פתיחה, מבנה הקורסים, והרכב המרצים.

 

  • מכללת אנימאיה רשאית לבטל קורס שבו מספר הסטודנטים נמוך מ 4 נרשמים. במקרה זה יוחזר הסכום ששולם במלואו.

 

  • כל היעדרות משיעורים, מכל סיבה שהיא, הינה באחריות הסטודנט להשלמת החומר הנלמד.

 

  • מכללת אנימאיה רשאית לפרסם את עבודות הסטודנטים בכל המדיות.

 

  • במהלך השעורים יקבלו הסטודנטים חומרים בלעדיים של מכללת אנימאיה. כל הזכויות לחומרי
    לימוד אלו שייכים למכללת אנימאיה בלבד. אין להעתיקם או להפיצם.

 

  • לאחר תחילת הקורס לא ניתן לבטל את הרישום לקורס, ולא יתקבל כל החזר.

 

  • הסכום כולל עלות דמי הרשמה בסך 400 שקלים שלא יוחזרו במקרה של ביטול.

 

  • השתתפות הסטודנט בקורס ו/או בכל אחד מן השעורים מותנית וכפופה לפירעון התשלומים במלואם ובמועדם.